Woodstock Festival Bethel, NY 1969. Photo By ©Elliott Landy, LandyVision Inc.